Home | About us | Products | Services | Join us | Contact

การบริการทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ฯลฯ

 • บริการตรวจเช็คตรวจซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด
 • บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ในเชิงป้องกัน
 • มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
 • บริการตรวจเช็คตรวจซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด
 • สามารถให้คำแนะนำ พร้อมทั้งตอบคำถาม เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์

การบริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์

 1. Effectiveness
  เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือใช้งานได้ตามความต้องการให้มากที่สุด
 2. Performance
  เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์มีอายุการใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน และมีความสามารถในการใช้งานได้สูงขึ้น
 3. Reliability
  เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ
 4. Safety
  เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการใช้งาน ลดการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน
 5. Energy
  เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์สามารถประหยัดพลังงาน รวมถึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้

บริการซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด

 • เครื่องให้สารละลายอัตโนมัติ
 • เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • เครื่องวัดสัญญาณชีพ
 • เครื่องจี้ไฟฟ้า
 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
 • โคมไฟผ่าตัด
 • ตู้แช่
 • เตียงไฟฟ้า
 • เตียงผ่าตัด
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่างๆ

อะไหล่สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

 • อะไหล่สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ชุดเพาเวอร์ซัพพลาย , ชุดเมนบอร์ด , ชุดจ่ายไฟ , ชุดชาร์จ , แผงกดหน้าจอ , หลอดไฟ , สายเซ็นเซอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ


Reusable Finger Clip
(adult > 40kg)


Adult Soft Tip Spo2 Sensor
(adult > 40kg)


Multi Site Y Reusable Sensor
(all patient weights)


Neonatal Semi Disposable Wrap
(patient > 15kg or <3kg)


Infant Disposable Sensor
(patient 10-20kg)


BCI Neonate wrap sensor

http://img.trade-list.com/userweb/unimed/upload/upimages/1312699637799.jpg


 


PanelKeyboardSTC503